50 مورد coronavirus دیگر توسط آلمان گزارش شده است ، همچنین 30 مورد دیگر در یک روز از فرانسه. آیا قفل کردن تنها راه حل با انتشار ویروس در جهان؟


پاسخ 1:

قفل قفل سرعت عفونت ها را کند کرده و آنها را از مکان هایی که آلوده نیستند نگه می دارد. کاهش آن ضروری است به طوری که بیمارستان ها و بیمارستان ها برای بیماران و بیماران سابق سنگین نشوند.

اعتقاد بر این است که در چین میزان آلودگی R0 4.7 تا 6.6 است ، یعنی هر فرد آلوده 4 تا 6 نفر دیگر را آلوده می کند. Lockdown این میزان را به زیر 3 می رساند ، اما برای متوقف کردن همه گیری ، R0 باید زیر 1 سقوط کند - هر فرد آلوده کمتر از یک شخص دیگر آلوده می شود. این معمولاً در بخش بزرگی از جمعیت مصونیت ایمنی دارد.