آیا انسان می تواند coronavirus را از پرنده دریافت کند؟


پاسخ 1:

SARS-Cov-2 (coronavirus 2020) به طور معمول از انسان به انسان منتقل می شود. یكی از متداولترین روشها این است كه فرد مبتلا به سرفه بر روی دیگری و یكی از قطرات آب وارد چشم ، بینی یا دهان فرد شود.

ممکن است از نظر تئوریک ممکن باشد که یک انسان آلوده بر روی یک پرنده سرفه کند ، سپس یک انسان دیگر به پرنده لمس کند و ویروس را از این طریق انتخاب کند ، اما این بعید بعید است.

لطفاً فقط هنگام استفاده از حیوانات ، نكات احتیاط آمیز را رعایت كنید ، دستان خود را بعد از آن شستشو دهید ، و غیره - بسیاری از ایرادات دیگر وجود دارد كه احتمالاً احتمال بیشتری برای برداشتن آنها دارید.