آیا coronavirus جدید می تواند به حیات وحش برگردد و از این رو در مناطقی خارج از چین برای جمعیت های بزرگ توزیع شود؟


پاسخ 1:

بله ، به ویژه از طریق حیوانات اهلی شده * آلوده. این بخشی از مشکل است. حیوانات وحشی در محوطه های بیرون از منزل خود تا حدودی بزرگ می شوند تا با آنها هماهنگ شوند. ممکن است بیشتر حیوانات مزرعه از سرگردانی کمی قدردانی کنند ، اما آنها نمی خواهند به درون جنگل بزرگ شوند و "فرار کنند" ، آنها معمولاً در اطراف آن منطقه باقی می مانند و پس از گذشت اندکی سرگردان از اطراف یا در محوطه های خود باز می گردند.