آیا می توانید انتظار داشته باشید که برای محافظت در برابر coronavirus در فرودگاه انجام شود؟


پاسخ 1:

من مرتباً از طریق فرودگاه های آسیایی پرواز می کنم. در اینجا معمول است که غربالگری بخش بهداشت از مسافران ورودی انجام شود. معمولاً این به صورت پرسشنامه است که باید قبل از رسیدن تکمیل شود و اسکن دما از سرنشین ورودی. مسافری که تب بالا دارد ، مورد تعقیب قرار می گیرد و تحقیقات بیشتری انجام می شود و تا قرنطینه امکان پذیر خواهد بود تا اینکه برای ادامه کار مطمئن نباشد.