آیا خداوند coronavirus را برای مجازات گناهکاران در سراسر جهان خلق کرده است؟


پاسخ 1:

متی 5:45 - "زیرا او خورشید خود را بر طاعون و بدی ها طلوع می کند ، و باران را بر عادل و ناحق می فرستد."

اگر مسیحی هستید و می گویید که مصیبت ها فقط به عنوان مجازات ارسال می شوند ، چرا در کلام خود از کتاب متی غافل هستید؟

چرا فکر می کنید بیماری و فاجعه مجازات افراد بد است نه فرصتی که خداوند به ما پیشنهاد می کند تا با همسایگان خود دلسوزی کنیم؟

چرا فکر می کنید بیماری و فاجعه مجازات دیگران است نه آزمایش از

شما

به عنوان مسیحی پاسخ دهنده ، برای دیدن اینکه آیا دیگران را قضاوت می کنید یا نه؟

چرا شما می خواهید فرمان دوم (یا سوم بسته به شماره گذاری) را شکست که "بیهوده نام پروردگار" را ممنوع می کند - صحبت کردن از طرف انگیزه های خدا وقتی ممکن است آنها را نشناسید؟