آیا هواپیماها هوا را به اندازه کافی تمیز می کنند تا از محافظت در برابر coronavirus محافظت کنند؟


پاسخ 1:

همانطور که جی توصیه کرد Coronavirus از هوا عبور نکند ، تنها استثناء وضعیتی است مانند وقتی کسی بر شما سرفه می کند و می آید از طریق هوا به دستان شما پرواز می کند و سپس آن را به چشم خود یا مانند آن مالیده می کنید.

بنابراین از سرفه افراد دور شوید ، دستان خود را تمیز نگه دارید و فقط آنچه را که باید داشته باشید را لمس کنید!

در واقعیت ، هوا در هواپیمای مدرن به شدت فیلتر می شود تا از بروز اشکالات موجود در سیستم هوایی جلوگیری کند ، به عنوان مثال A380 هر دو دقیقه یکبار هوا را در هواپیما فیلتر می کند. این باعث نمی شود که شخص مقابل شما مستقیماً مشکلی ایجاد کند بلکه مانع از بروز مشکل در شخص شود.

بنابراین از مبتلایان به سرفه و خرگوش خودداری کنید.