آیا فکر می کنید به دلیل دسترسی ناموزون به مراقبت های بهداشتی ، گسترش coronavirus در ایالات متحده بدتر شود؟


پاسخ 1:

متأسفانه شما مقاله ای را تنظیم کرده اید که دارای پولی است بر روی آن ، اما عنوان مقاله تمایل به پشتیبانی از ادعاهای شما ندارد.

آنچه ما احتمالاً می خواهیم بدانیم این است که گسترش کورو ویروسی بر خلاف آنچه شما گفتید تسهیل می شود.

در چین و در حال حاضر در مناطق دیگر ، می فهمیم که سیستم مراقبت های بهداشتی دقیقاً به دلیل دسترسی مردم دسترسی به سیستم درمانی نخواهد داشت. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در ایالات متحده تفاوت خواهد داشت.