چگونه ضد عفونی کننده های دستی می توانند در برابر COVID-19 محافظت کنند زیرا coronavirus ویروسی نیست باکتری است؟


پاسخ 1:

ضد عفونی کننده دستی با ایجاد انعقاد شیمیایی ویروس در برابر ویروس کووید 19 محافظت می کند. همچنین این ماده شیمیایی اندامکهای سلولی را برای حیات سلول ضروری می سازد. این باعث می شود ویروس به طور دائم غیرفعال شود.

درست است كه ويروسها همه معيارها را در نظر نگرفته اند كه "زنده" باشند. اما به دلایل عملی با استفاده از عبارت "" کشته شده "راهی آسان برای فهم مردم است که در آن توضیح داده می شود که چگونه ضد عفونی کننده ها ویروس را قادر به آلوده نمی کنند.

بیشتر ضد عفونی کننده ها باعث انعقاد شیمیایی ویروس می شوند و بنابراین قادر به آلوده شدن نیستند. فراخواندن ویروس "کشتن" این ویروس را آسان تر می کند.