چگونه می توانم از خانواده خود در برابر تاج محافظت کنم؟


پاسخ 1:

دستورالعمل های ارائه شده توسط مقامات بهداشت محلی خود را دنبال کنید. به غیر از این ، کارهای زیادی وجود ندارد که بتوانید انجام دهید. همه آنها تقریباً همان حرفهایی را می زنند که در کل گفته اند. دستان خود را بشویید ، چشم ، صورت و ... را لمس نکنید. اما ، من فکر می کنم که او یا همان شما را می گوید.

به غیر از این ، شما می توانید پنهان شوید و هرگز به بیرون بروید و با کسی دیگر در تعامل نیست من فقط نمی دانم که شما چگونه می خواهید آن را برای هر مدت زمان حفظ کنید. من می دانم که نمی خواهم داخل آن گیر بیفتم ، مگر اینکه به دلیل مسری به من دستور داده شده این کار را انجام دهم.