چگونه سیاست چین بر پاسخ کروناویروس تأثیر گذاشت؟


پاسخ 1:

چین به عنوان یک تمدن قدیمی ، همه گیر و مصیبت های طبیعی را پشت سر گذاشته است. این اپیزودها او را برای وقایع آماده ساخته است و همه یکسان نیستند. همه گیر SARS در سال 2003 به او آموخت که چگونه سازمان های خود را بسیج کند. میزان زیادی به ابتلا به ویروس بستگی دارد و جهش زایی و مدت زمان بیماری همه گیر و تأثیرات آن بر اقتصاد و سایر فعالیت های اجتماعی و سیاسی و هر جنبه زندگی است. فقط امیدوار باشید و برای بهترین ها دعا کنید.