چگونه همه گیری هایی مانند SARS به پایان می رسد؟ پیش بینی شما از coronavirus ووهان چیست؟


پاسخ 1:

شیوع معمولاً به این صورت خاتمه می یابد:

  • ویروس گسترش می یابد.
  • مردم از ویروس آگاه می شوند و رفتار خود را برای کاهش شیوع تنظیم می کنند.
  • سرانجام میانگین میزان آلودگی شخص به افراد دیگر به زیر 1 نفر می رسد. این ممکن است به دلیل تغییر رفتار افراد ، قرنطینه و مواردی از این دست باشد ، یا ممکن است به این دلیل باشد که تعداد کمتری از میزبان های ضد عفونی موجود یا ترکیبی از این دو وجود دارد.
  • سپس تعداد آلودگیها به 0 می رسد.

من اینجا نیستم که پیش بینی کنم. ما تخمین های خوبی از میزان و روش های انتقال نداریم ، چه رسد به اینکه میزان شیوع انتشار تحت کنترل عفونت که تازه آغاز شده است چه خواهد بود.

ممکن است شما به دنبال شیوع SARS به دنبال یک راهنمای خشن باشید ، اما کسی در این مرحله نمی داند.