coronavirus چگونه بر زندگی روزمره شما در منطقه تأثیر می گذارد؟


پاسخ 1:

بله حتما. تعداد بسیار کمی از مردم از خانه خود بیرون می آیند. مدارس و دانشکده ها همچنان بسته است. تجارت بسیار آشفته شده است. ما به دلیل عدم دسترسی در بازار نمی توانیم کالا را خریداری کنیم. دیگر گردشگری نخواهد آمد. همه تلاش می کنند از یکدیگر فاصله بگیرند. ماسک هایی همیشه در اطراف خود خواهید یافت.