اقتصاد چین چقدر از خراب شدن جدید خراب شده و چقدر زمان لازم است تا بتواند از آن بازگردد؟


پاسخ 1:

گزارش هایی در مورد کاهش تولید ناخالص داخلی چین در حد 5.5٪ ، حداقل برای نیم سال اول ، وجود دارد. اقتصاد جهانی 1-2٪ از دست می دهد. ژاپن شامل این کشورهایی که در حال حاضر نزدیک به صفر هستند ، احتمال زیاد بسیاری از کشورها به رنگ قرمز وجود دارد. با توجه به تجربه SARS ، پس از اتمام بیماری همه گیر ، به شدت برگشت خواهید کرد.