اندازه coronavirus (covid-19) چقدر است؟ آیا ماسک N-95 آن را متوقف می کند؟


پاسخ 1:

این ماسک ها نباید بیش از 3 تا 8 ساعت پوشیده شوند.

دستگاه تنفس N 95 بهترین شرط بندی شماست

زیرا آنها کاملاً متناسب هستند

ذره هایی را که تقریباً 0.3 میکرون هستند فیلتر کنید

قطر این دستگاه تنفس از این واقعیت نام می برد که تقریباً 95 درصد ذرات ریز معلق در هوا را مسدود می کند. توجه به این نکته مهم است که کرونا ویروس تقریباً 0.12 میکرون قطر دارد. - منبع

به تو سوم فوریه