چه جالباتی در موارد چین در مورد coronavirus وجود دارد؟


پاسخ 1:

این بیماری آنها را از گارد کاملاً غیرمنتظره خارج کرد ، اگرچه به نظر می رسد برخی از نشانه های ظریف نادیده گرفته شدند. به نظر می رسید یک تصادف بزرگ در میان ترافیک عظیم باشد. حتی بهترین راهکارها و فن آوری ها در چنین مواقعی فایده ای ندارد. تلفات زیادی رخ داده است و تأثیر آن برای مدتی احساس خواهد شد. از هم اکنون صادرات آنها نیز برای دوره ژانویه و فوریه 17 درصد کاهش یافته است.


پاسخ 2:

قبل از جدی شدن این موضوع ، چین باید تمام اقدامات احتیاطی را انجام داده بود. اکنون خیلی دیر شده است که در مورد آن صحبت کنیم. اگرچه چین در حال ویروس کردن ویروس در کشور خود است و بسیاری از شهرها را خاموش کرده است ، اما چین تنها مسئولیت انتشار ویروس به سایر نقاط جهان را دارد و تاکنون حتی اظهار تأسف نکرده است.