تصحیح بورس به دلیل تاج گذاری چگونه خواهد بود؟


پاسخ 1:

اگر جواب آن سؤال را بدانید ، واقعاً ثروتمند خواهید شد ، زیرا هیچ کس نمی تواند در این مقطع زمانی به آن پاسخ دهد.

تاکنون صحیح بیش از 10٪ را دیدیم ، اما هوا بیشتر در حال پایین رفتن است ، یا این پایین ترین سطح بود ، واقعاً به این بستگی دارد که چقدر گسترش می یابد و مردم را چگونه ترساند. در حال حاضر به نظر می رسد که گسترده تر از آنچه انتظار می رفت گسترش یابد ، از این رو من فکر می کنم بیشتر احتمال دارد که در بازار سهام شاهد افت بیشتری باشیم.