چه اتفاقی می افتد برای افرادی که هنوز نگران شیوع تاج ویروس نباشند ، شروع به وحشت کنند؟


پاسخ 1:

چگونه می توانید راهنما را راهنمایی کنید. این یک ویروس است ، آرام باشید اگر آن را دریافت کنید ، سخت است. شما باید کمی مریض شوید. اگر امسال آنرا دریافت نکنید ، تا سال آینده واکسن برای آن وجود خواهد داشت و ضد واکسنها درباره آن یکی و سایر افراد ناله می کنند. باور نکنید. »بیشتر مردم هر روز از ویروس کرونا کشته می شوند و ویروس کرونا تاکنون در ماه های اطراف خود کشته شده است. هیچ کس سرپوشیده نیست.اما این یک چیز خوب برای بسیاری از ترامپ است که بتواند با این کار باعث شلیک کردن دم مضراب چینی شود.