امن ترین مکان در آلمان برای جلوگیری از گرفتن تاج ویروس کجاست؟


پاسخ 1:

ساکسونی آنهالت در حال حاضر تنها است

دولت

در آلمان با هیچ موردی از SARS-CoV-2 وجود ندارد.

به روز رسانی:

از تاریخ 6 مارس 2020 ، 03:00 بعد از ظهر ، وجود دارد

639 پرونده ثبت شده در آلمان است

اکنون،

فقط با علائم سرد خفیف و

هنوز کشته نشده است

که در

ساکسونی آنهالت

هنوز هست

هیچ موردی

از SARS-CoV-2

به روز رسانی :

  • از 8 مارس ، 2020 ، 08:00 صبح ، در حال حاضر 847 پرونده ثبت شده در آلمان وجود دارد ، که هنوز هیچ فوت نشده و
  • در ساکسونی آنهالت هنوز هیچ موردی از SARS-CoV-2 / CoVID-19 وجود ندارد