کدام یک از کوروویروسهای حیوانی (کووید -19) می توانند به آن منتقل شوند؟


پاسخ 1:

هیچ مدرکی مبنی بر آلوده کردن حیوان وجود ندارد! موردی وجود دارد که یک سگ آزمایش شده از نظر مثبت ضعیف باشد

آزمایشات سگ برای COVID-19 در HK مثبت است: هیچ مدرکی مبنی بر گسترش آن از سگ به سگ یا سگ به انسان دیگر وجود ندارد

فقط بیشتر دست ها را بشویید و بدون اینکه آنها ابتدا تمیز شوند ، چشمانتان را لمس نکنید!

با افراد دیگر ارتباط کمتری داشته باشید و از جمع دور نشوید!

آزمایشی که می دانید آیا برای گرفتن کورون ویروس خطر دارید یا خیر

Coronavirus Quiz: من به احتمال زیاد به COVID-19 آلوده شده ام