چرا مردم از وروان coronavirus (2019-nCoV) در فنلاند می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

تعداد موارد جدید در هر روز چیزی می گوید. چند روز پیش حدود 40 مورد وجود داشته است. روز گذشته دیروز 20 مورد دیگر وجود داشت و تعداد آنها به حدود 60 مورد رسیده بود. دیروز تعداد 109 مورد یعنی 50 مورد جدید بود. امروز ظهر تعداد کل عفونت ها 154 نفر بود. تعداد موارد جدید نسبت به دیروز دو برابر نشده بود ، اما ما نیمی از روز مانده است. این ویروس شاید در فنلاند به مرحله همه گیر شدن کامل رسیده باشد ، به این معنی که همه جا وجود دارد. به نظر می رسد وضعیت فنلاند یک هفته پشت نروژ و سوئد است. این ویروس بر اقتصاد کل جهان و از این طریق فنلاند نیز تأثیر می گذارد. همچنین بر مصرف محلی و مشاغل تأثیر می گذارد.