چرا مردم از وروان coronavirus (2019-nCoV) در غنا می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

بجز آسیب رساندن به اقتصاد هر کشور ، و بله غنا اقتصادی ندارد ، اما چرا شما از هزینه های انسانی غافل هستید ، ویروس افراد را به هر کجا که می رود ، می کشد ، و در کشورهای فقیرتر افراد ضعیف تر و بیمار تر کشتن آن آسان تر است.

من کمی شوکه شده ام که شما فقط به اقتصاد ملت فکر کرده اید و نه مرگ مردمان عزیز ، والدین ، ​​فرزندان ،

آنها حق دارند که مانند هر کس دیگری از آن بترسند زیرا آنها مانند هر کس دیگری ارزش دارند ، شاید نه در ثروت بلکه به همان اندازه که انسانهای واقعی رنج می برند