چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در کویت می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

کویت برای درآمد خود به نفت ، تجارت هواپیمایی و برخی گردشگری متکی است.

برای نیم قرن گذشته ، تنها زمانی که همه چیز خوب پیش نرفت ، حمله عراق به کویت بود.

اکنون ، آنها با گرسنگی سه گانه روبرو شده اند - مصرف نفت رو به زوال است ، جنگ سعودی بین سعودی و روسیه در حال وقوع است ، اگر کسی نتواند جلوی آن را بگیرد ، هیچ کسی پرواز نمی کند ، و جهانگردی رو به رشد است.