چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در موریس می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

موریس اقتصاد بسیار شکننده ای دارد. بخشی که هنوز هم مهم است صنعت گردشگری است. تصور کنید اگر Covid 19 را در اینجا داریم ، باید فرودگاه و بندر خود را ببندیم. گردشگران از آمدن به موریس متوقف می شوند. آیا در صورت عدم حضور گردشگر ، کارفرمایان هتل ها به پرداخت کارگران ادامه می دهند؟ نهالگیران سبزیجات و میوه ها به همراه اپراتورهای تور همه آنها رنج خواهند برد.