چرا مردم از coronavirus ووهان (2019-nCoV) در سوریه می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

این اقتصادی نیست که زحمت بکشد. فقدان امکانات پزشکی با چنین جنگ های زیادی در آن کشور وجود دارد ، که یک فاجعه اضافی آخرین نفری است که انتظار می رود فاجعه ای در سوریه رخ دهد. چه کسی می داند که چقدر بیشتر باید متحمل رنج و تحمل شوند. آیا همه قلب ما نمی خواهد همیشه با آن مردم باشد. آنها آن را به خود آوردند و واقعیت نیز روی آنها طلوع نکرد. آنها آن را به عنوان نعمت یا نفرین خداوند منتقل می کنند و این را سرنوشت خود می دانند. از این رو چرا آنها از یک فاجعه خطرناک که انتظار وقوع آن را دارد نمی ترسند.