چرا مردم از وروان coronavirus (2019-nCoV) در اروگوئه می ترسند؟ چگونه می تواند به اقتصاد آن کشور آسیب برساند؟


پاسخ 1:

سیستم اقتصادی اروگوئه یک کشور رفاهی محافظه کار است که به مقدار زیادی از مالیات های سنگین متکی است و جایی برای بیکاری ندارد. ما در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی 10 درصد بیکاری داریم ، اگر تنها بخشی از جمعیت آلوده شده و قادر به کار نباشند ، می گویند 8 تا 10 درصد دیگر ، کل سیستم ممکن است به هم بخورد و عواقب ناخوشایندی با اثرات طولانی مدت داشته باشد. ، دائم حتی اگر در آینده كوتاه مدت نیز راه حلی وجود نداشته باشد.