چرا ایالات متحده سفر از چین را محدود کرد؟ آیا واقعاً جلوی انتشار coronavirus را خواهد گرفت؟


پاسخ 1:

آیا محدودیت در شیوع مردم مانع شیوع بیماری خواهد شد؟ نه ، آن را از گسترش محدود می کند. سوال بهتر این است: آیا در این مرحله ضروری است؟ به این من می گویم نه فقط هنوز. این به وحشت نرسیده است که در آن آنها باید سفر خود را از چین متوقف کنند ، بلکه پروتکل های امنیتی را محکم تر می کنند تا افرادی که ویروس دارند جدا شوند. این هدف قرنطینه است.