چرا سازمان بهداشت جهانی 18 ماه برای یافتن درمان بیماری ویروس کرونا اعلام کرد؟


پاسخ 1:

اگر این زمان زیادی را ببرد ، واقعاً نگران کننده است. با این حال ، در صورت عدم واکسن ، مردم با داروهای موجود در حال بهبود هستند و هزاران نفر از آنها در چین مرخص شده اند و دو تا از سه مورد تایید شده از عفونت ویروس در کرالا قبلاً درمان و مرخص شده اند. این دقیقاً مثل استفاده از چاقو به عنوان درایور پیچ است که وسیله مناسب را پیدا نکردید. اگر واكسن مناسب آن زمان را حتی برای WHO انجام دهد كه بهترین منابع را به دستور خود داشته باشد یا داروی مادربزرگ یا Jugaad بهترین راه حل است.