چرا ژاپن و کره جنوبی حمایت غیرمنتظره ای از چین در مورد مسئله تاج ویروس نشان می دهند؟


پاسخ 1:

انسان دوستانه ، پیشینه فرهنگی مشترک ، پیوندهای تاریخی طولانی و غیره

واقع بینانه ترین و تعیین کننده ترین دلیل این است که چشم انداز استراتژیک اقیانوس آرام غربی در حال تغییر است. ژاپن و کره جنوبی نمی توانند قلمروهای خود را به طرف دیگر اقیانوس آرام منتقل کنند. آنها می دانند چگونه وضعیت فعلی را بخوانند.

چرخ تاریخ ممکن است گاه منحرف شود ، اما سرانجام باید به مسیر درست برگردد.