چرا فرانسیس بویل فکر می کند که coronavirus یک سلاح بیولوژیکی است؟ آیا او معتبر است؟


پاسخ 1:

نه

آیا او را در Infowars دیدید؟ من کاملاً مطمئن هستم که کار او در هر زمان وقوع شیوع و فریاد زدن وجود دارد که در آن حضور پیدا می کند. شما می توانید بر اساس چند بار که او در مورد آن در گذشته حق بوده است بگویید. هرگز. او هرگز در مورد آن درست نبوده است.

من برای تشخیص اینکه آیا هر اتفاقی که در Infowars رخ می دهد قابل اعتماد است ، یک قانون عالی از قانون دارم. این را امتحان کن:

آیا آن را در Infowars است؟ = معتبر نیست.

باید این ترفند را انجام داد.

به هر حال ، این یک بیوآپون لعنتی نیست.

شاید خرید نقره سحر و جادو الکس را که می گوید SARS را به هر حال درمان می کند ، بخرید؟ منظورم این است که من نمی خواهم ، اما ظاهراً مرد واقعاً به پول شما احتیاج دارد ، چه چیزی با همه دادخواست ها. می دانید که یک دروغگو جنگجو هستید.