چرا coronavirus در بدن حیوان خانگی موجود است؟


پاسخ 1:

ویروسهایی که به بیماریهای اصلی بشری تبدیل می شوند ، اغلب در حیوانات مختلف به عنوان اصلی ترین یا جدیدترین "خانه" آنها جمع می شوند. تحت برخی شرایط این ویروس ها توانایی "پرش" به انسان را دارند. بنابراین ، از یک خانه حیوانات به یک خانه انسانی ، فقط نحوه ادامه ویروس ها وجود دارد. خانه ای که ویروس در آن وجود دارد ممکن است مجموعه ای از سلولها یا ارگانهای خاص باشد. ممکن است در یک نوع حیوان باشد ، اما در سایر موارد نیست. ویروس ها با زیستگاه های بسیار خاصی سازگار هستند.