چرا حق ثبت اختراع وجود دارد؟


پاسخ 1:

حق ثبت اختراع در ویروس زنده ضعیف وجود دارد. این حق ثبت اختراع مبتنی بر فرآیند و روش های میرایی است و بنابراین یک حق اختراع فرآیند است ، نه ثبت اختراع بر روی ویروس ، و فقط به ماهیت جدید ویروس زنده ضعیف اشاره دارد و این پیامدهای ایمونولوژیکی است.

این چیزی است که 10،130،701 اختراع ثبت کرده است.

به عبارت دیگر ، این یک واکسن ثبت شده برای استفاده در صنعت طیور است.

به طور معمول ، شما نمی توانید یک توالی ژنی که بطور طبیعی اتفاق می افتد ، ثبت کنید ، فقط می توانید ثبت اختراع کنید:

  • ثبت اختراعات برای تولید اثر در یک دنباله ژن (مانند این حق ثبت اختراع)
  • دنباله ژنی که منجر به بیان خاصی می شود ، مانند بیان پروتئین به ویژه مفید ، کیناز ، آنزیم ، و غیره.

ثبت اختراع بر روی ویروس نیست.